Δικτύωμα / Πλέγμα με ντίζα ή ντιζοστρίφωνο

"]
Μέγεθος γραμμάτων