Δικτύωμα / Πλέγμα με ντίζα ή ντιζοστρίφωνο

Μέγεθος γραμμάτων