Διπάσσαλο για μπετόμπηξη με πάσσαλο αλουμινίου

"]