Διπάσσαλο για μπετόμπηξη με πάσσαλο αλουμινίου

Μέγεθος γραμμάτων