Διπάσσαλο για μπετόμπηξη με πάσσαλο χαλύβδινο

"]
Μέγεθος γραμμάτων