Διπάσσαλο για πασσαλόμπηξη με πάσσαλο χαλύβδινο

"]
Μέγεθος γραμμάτων