Διπάσσαλο για πασσαλόμπηξη με πάσσαλο χαλύβδινο

Μέγεθος γραμμάτων