Μονοπάσσαλο για μπετόμπηξη με πάσσαλο χαλύβδινο

Μέγεθος γραμμάτων